Bony skarbowe

Bon skarbowy jest krótkoterminowym skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki został wyemitowany.

Bony skarbowe są papierami wartościowymi na okaziciela. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10.000 złotych. Bony skarbowe są emitowane na okres od 1 tygodnia do 52 tygodni.

Bieg terminu wykupu bonów skarbowych rozpoczyna się od dnia poprzedzającego dzień zapłaty za te bony przez uczestnika przetargu. Bony skarbowe podlegają wykupowi, według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane. Spełnienie świadczenia z tytułu wykupu bonów skarbowych następuje w drodze obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Finansów prowadzonego w Narodowym Banku Polskim.

[oprac. mec. Robert Nogacki, 2007]

Potrzebujesz porady prawnej ?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz