Szukaj haseł:

Inkasent

Pełnomocnictwo

Inkasent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego – art.9 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) – do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasent jest podmiotem pośredniczącym między organem podatkowym a podatnikiem w realizacji obowiązku podatkowego. Jeżeli przepisy ustaw podatkowych powierzają określonym podmiotom pobór od podatnika podatku oraz wpłacanie go organowi podatkowemu, to podmiot ten staje się inkasentem w rozumieniu przepisu bez względu na to, czy w tych przepisach został wyraźnie nazwany inkasentem. Za prawidłowe wykonanie tych powinności inkasent otrzymuje wynagrodzenie.

Orzeczenia

  • II GSK 820/10 – Wyrok NSA
  • III SA/Lu 581/09 – Wyrok WSA w Lublinie
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top