Szukaj haseł:

Prezent o małej wartości

Prezent o małej wartości

Ustawodawca zdefiniował prezent o małej wartości w ustawie o podatku od towaru i usług (VAT). Zgodnie z definicją na gruncie ustawy z prezentem o małej wartości mamy w dwóch wypadkach, a mianowicie kiedy przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób lub
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Tym samym przekazanie prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Jednocześnie wskazać należy, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (CIT) ustawodawca nie precyzował pojęcia prezentu o małej wartości. W związku z powyższym należy przyjąć, że przedmiotowy mały prezent jest niczym innym jak nieodpłatnym świadczeniem. Przykładem prezentów o małej wartości będzie np. kampania marketingowa lub promocyjna i przekazywane gadżety.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2008 r., sygn.. akt III SA/Wa 959/2008;
  • Andrusiuk Andrzej, Opodatkowanie dostawy towarów w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, PP 2006/1/39-45;
  • Włoch Jarosław, Kiedy gratisy dla klientów powinny być ujęte na kasie fiskalnej, Dor.Podat. 2012/2/28-30.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top