Szukaj haseł:

Postępowanie przyspieszone jest szczególnym rodzajem postępowania unormowanym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przedmiotowy tryb postępowania stosuje się w

Czyn ciągły oznacza co najmniej dwa zachowania sprawcy, które następują w krótkim odstępie czasu, odbywają się na jednej osobie (kilka

Społeczna szkodliwość czynu – pojęcie to ma rodowód oświeceniowy; jest kategorią obiektywną, która łączy się z tzw. materialną definicją przestępstwa i

Według art. 18 § 2 k.k. podżeganie polega na nakłanianiu drugiej osoby do dokonania czynu zabronionego. Sprawca, chcąc aby inna

Back to top