Szukaj haseł:

Obligacje strukturyzowane – to emitowane przez instytucje finansowe papiery wartościowe, gwarantujące inwestorom (obligatariuszom) zwrot określonej z góry części zainwestowanego kapitału, przeważnie w stosunku 1:1. Ale w kontrakcie na obligacje strukturyzowane inwestor może zgodzić się na niższy zwrot kapitału, np. 90%. W obu przypadkach zysk finansowy

Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału – podwyższenie kapitału zakładowego spółki to sposób na zwiększenie, uzupełnienie posiadanych przez spółkę środków finansowych. Poprzez podniesienie kapitału, wspólnicy zasilają przedsiębiorstwo dodatkowym kapitałem, niezbędnym do bieżącego, jak i dalszego prowadzenia działalności gospodarczej lub do przeprowadzenia określonego przedsięwzięcia. Zasady i tryb podnoszenia/podwyższania kapitału

Obligacje komunalne – to emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego dłużne papiery wartościowe. Dzięki nim samorządy pozyskują środki na finansowanie inwestycji własnych. Zakres i warunki emisji obligacji komunalnych określa Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 238). Zgodnie z art.

Kontrakty FRA – czyli z ang. kontrakty Forward Rate Agreement, to stosowany na rynkach finansowych jeden z tzw. instrumentów pochodnych, który może mieć za przedmiot takie aktywa, jak: akcje, towary, surowce, warranty, stopy procentowe, kontrakty terminowe. Są odmianą kontraktów Forward, mających za przedmiot sprzedaż bazy

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce – to osoby prawne, które na terytorium RP prowadzą działalność w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, przekazywanych do utworzonych przez nich funduszy przez ich członków, celem lokowania w instrumenty finansowe i wypracowywanie zysku z przeznaczeniem wypłaty tak gromadzonych środków na rzecz

Back to top