Szukaj haseł:

Rozwodnienie kapitału – to zaniżenie wartości nominalnej akcji w stosunku do rzeczywistej wartości kapitału spółki, poprzez emisję dodatkowej ilości akcji. O wysokości tego zaniżenia można zadecydować emitując większą partię akcji, bądź emitując nowe akcje o niższej wartości niż już udostępniane. Rozwodnienie kapitału to instrument kontroli kursu akcji.

Raty annuitetowe - inaczej zwane są ratami równymi, bo gwarantują zaciągającemu zobowiązanie finansowe, że od początku do końca trwania zobowiązania, jego spłata następować będzie w ratach równej wysokości. Przykładem rat annuitetowych są comiesięczne spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego. Umowne ustalenie i dokonywanie spłat zobowiązania w ratach annuitetowych może

Private banking, czyli bankowość prywatna - to termin, który nie doczekał się dotąd w polskim prawodawstwie definicji legalnej. W obrocie gospodarczo–prawnym określa się tym mianem usługi bankowe i usługi finansowe świadczone na rzecz klientów zamożnych, polegające na kompleksowym zarządzaniu ich aktywami, przyjmowaniu i realizacji powierzonych

Bankowa stopa referencyjna – to regulator ilości pieniądza na rynku, stosowany przez bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, wpływając na wysokość stóp procentowych na rynku międzybankowym. Określa minimalną cenę udzielanych bankom komercyjnym kredytów lub sprzedawanych im krótkoterminowych, najczęściej 7-dniowych papierów wartościowych, bonów pieniężnych przez NBP.

Świadczenie nienależne - to korzyść, przysporzenie w postaci uzyskanego przez dany podmiot świadczenia kosztem innego podmiotu, mimo braku istnienia do tego podstawy prawnej, nieposiadania przez uzyskującego to świadczenie tytułu prawnego, który by go do tego uprawniał. Zagadnienia dotyczące nienależnego świadczenia zostały uregulowane w Księdze trzeciej Kodeksu

Postępowanie upominawcze – to instytucja procesowa prawa cywilnego, stanowiąca postępowanie odrębne, należące, w zależności od wartości przedmiotu sporu, do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, również odrębnie uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego w art.  497¹ - 505. Sprawy skierowane do rozpatrzenia w tym postępowaniu rozpoznaje się na

Zabezpieczenie spadku– to instytucja prawa cywilnego, która służy do zabezpieczenia istniejącej w chwili śmierci spadkodawcy masy spadkowej, w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla jej składników. Zgodnie z art. 634 Kodeksu postępowania cywilnego: „Spadek zabezpiecza się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy

Podatek dochodowy od osób prawnych– z ang. Coroporate Income Tax, co oznacza podatek od dochodów podmiotów zbiorowych, przedsiębiorstw, spółek, itp., dlatego też powszechnie stosowaną nazwą dla tego podatku jest skrót „CIT”. Podmioty i przedmiot opodatkowania CIT określa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o

Podatek dochodowy od osób fizycznych – z ang. Personal Income Tax, co oznacza wprost podatek od osobistych dochodów, dlatego też powszechnie stosowaną nazwą dla tego podatku jest skrót „PIT”. Podmioty i przedmiot opodatkowania PIT określa USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

Back to top