Szukaj haseł:

Trust to dostępna pod rządami zagranicznych jurysdykcji, w szczególności stosowana w krajach anglosaskich, instytucja przechowywania i ochrony majątku. Właśnie angielska nazwa discretionary trust bardzo dobrze oddaje ideę tej instytucji. Trust służy bowiem do „rozdysponowania” określoną częścią majątku, posiadanych aktywów tak, że ewentualna egzekucja co do

Od 1 stycznia 2019 r. oferowanie lub/i udzielanie podatnikom informacji, uzgodnień, mogących mieć wpływ na ich obowiązki podatkowe, a które spełniają przesłanki schematu podatkowego, obarczone jest obowiązkiem raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnicy ci określani są mianem korzystających. Obowiązek raportowy, zwany z ang. Mandatory

Wywiad gospodarczy to działania służące dostarczaniu informacji o kontrahentach i konkurencji. Opiera się na analizach strategii, marketingu, rozwoju biznesu, zakupów i inwestycji jakie są dokonywane przez przyszłych partnerów biznesowych, lub też rynkowych konkurentów. Działalność wywiadu gospodarczego jest jawna, opiera się na umowie zawartej między przedsiębiorcą

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, środków transportu i postępującej globalizacji, zacierają się granice w kolejnych sferach życia. Konieczność posiadania konta bankowego nie jest już ograniczona do założenia go w banku mającym siedzibę w kraju, w którym zamieszkuje przyszły jego użytkownik. Tak jak przedsiębiorcy otwierają za

Umowa powiernictwa należy do tak zwanych umów nienazwanych, niewymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca (obowiązek świadczenia ciąży na obu stronach danej umowy). Można wyróżnić dwa typy czynności powierniczych: czynności powiernicze typu zabezpieczającego; czynności powiernicze typu zarządzającego.   Celem umowy powiernictwa jest zabezpieczenie istniejącej

Zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego: „§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia

Z holdingiem spółek mamy do czynienia,  gdy w relacjach podmiotów (spółek) działających jako samodzielne jednostki gospodarcze, dochodzi do pewnego stopnia wzajemnego ze sobą powiązania. Jeden z podmiotów przyjmuje pozycję dominującą, czyli w określonym stopniu wywierającą wpływ na pozostałych uczestników holdingu. Zwykle to jemu przypada podejmowanie

Ideą usług powierniczych jest powierzenie dokonania określonej operacji gospodarczej zawodowemu pośrednikowi (powiernikowi), który przeprowadza określoną w umowie powiernictwa czynność w imieniu własnym, ale na rzecz swojego mocodawcy (np. powiernicze nabycie udziałów). Powiernik może wykonywać swoje uprawnienia co do przedmiotu umowy powiernictwa tylko w zakresie i

Dłużnik (strona zobowiązana) to osoba, która zaciągnęła zobowiązanie u wierzyciela (strona uprawniona względem zobowiązanego) i jest zobowiązana do spełnienia świadczenia, na podstawie łączącego ją z wierzycielem stosunku prawnego, np. umowy sprzedaży czy kredytu. Po każdej ze stron może występować zarówno jeden podmiot jak i wiele

Back to top