Szukaj haseł:

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym - to szczególne formy zaskarżania decyzji podatkowych. Podstawową jest bowiem odwołanie. Jak stanowi art. 128 Ordynacji podatkowej: „Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne) - to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub uchylenia tego rozstrzygnięcia może dokonać organ wyższej instancji nad tym, który wydał skarżone rozstrzygnięcie. Środki zaskarżenia dzieli się na zwyczajne oraz nadzwyczajne.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym - to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub uchylenia tego rozstrzygnięcia może dokonać organ wyższej instancji nad tym, który wydał skarżone rozstrzygnięcie. Środki zaskarżenia dzieli się na zwyczajne oraz nadzwyczajne.

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki, za pomocą których można wzruszyć wydane przez organ administracji decyzje lub postanowienia. Przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego środki zaskarżenia dzielą się na zwyczajne oraz nadzwyczajne. Zwyczajne środki zaskarżenia: Odwołanie – to środek wzruszenia decyzji. Jest to środek

Trybunał Konstytucyjny (TK) jest organem władzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP, przez co działalność nie może być określona jako sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, jest to funkcja zarezerwowana dla sądów. Do jego kompetencji należy: kontrola norm, czyli orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami

Sąd Najwyższy (SN) – zgodnie z Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.), sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Działalność SN uregulowana jest szczegółowo w ustawie z 8 grudnia 2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – stanowi najwyższą instancję sądownictwa administracyjnego, jest organem drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych w I instancji przez wojewódzkie sądy administracyjne. W skład NSA wchodzą: Prezes NSA, wiceprezesi oraz sędziowie. Sprawuje kontrolę  działalności administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym

Back to top