Szukaj haseł:

Ulga za złe długi to rozwiązanie przewidziane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018, poz. 2174). Skierowane jest do podatników, będących wierzycielami, którzy wykonali usługę lub dostarczyli towar, a ich dłużnik nie uregulował zobowiązania. Podatnik - wierzyciel, który

Uszczelnianie systemu podatkowego to działania podejmowane przez państwo, których celem jest zapobieganie odpływom dochodów podatkowych ze stratą dla Skarbu Państwa. Uszczelnianie systemu podatkowego zwane jest również wypełnianiem tzw. luki podatkowej, czyli różnicy pomiędzy założonymi wpływami podatkowymi do budżetu państwa, a rzeczywistą sumą wpływów. Uszczelnianie systemu podatkowego

Prosta spółka akcyjna – to nowy typ spółki prawa handlowego, który ma pojawić się w obrocie gospodarczo-prawnym 1 marca 2020 r. Zostanie ona bowiem wprowadzona w życie z tą datą, zgodnie z zatwierdzoną przez Senat nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z dnia 19 lipca 2019 r. Celem

Spółka komandytowa – typ spółki prawa handlowego, uregulowany w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019, poz. 505). Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność

Split payment, zwany inaczej mechanizmem podzielonej płatności, wszedł w życie 1 lipca 2018 r., za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 2174). Jest to sposób walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez zastosowanie podzielonego

Spółka akcyjna jest jednym z typów spółek kapitałowych (tuż obok spółki z o.o.) znajdującą uregulowanie w Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U.2019, poz. 505). Spółka akcyjna jest zawiązywana przez co  najmniej jedną osobę, jednak zgodnie z art.  301 § 1

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Referendarzem sądowym może zostać osoba, która: ukończyła 24 rok życia; ukończyła studia wyższe prawnicze z tytułem magistra w Polsce

Organy spółki – to wewnętrzne, wyodrębnione do określonych celów jednostki organizacyjne spółek. Do organów spółki należą, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U.2019, poz. 505): zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie i niekiedy komisja rewizyjna. zarząd - korzysta on

White Collar Crimes - czyli tzw. przestępstwa białych kołnierzyków. Istnieje wiele definicji służących określeniu tego rodzaju przestępstw. „Białe kołnierzyki” wyróżnia wysoka pozycja społeczna oraz status majątkowy, posiadana specjalistyczna wiedza, głównie z rynku finansowego. To te umiejętności i walory białe kołnierzyki, czyli np. finansiści, bankierzy, prawnicy,

Drop shipping - to model sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sieci internetowej, w którym towar wysyłany jest do kupującego nie przez magazyn sprzedającego, a bezpośrednio z magazynu dostawcy towaru lub jego producenta. Sklep internetowy, czyli sprzedający, występuje de facto w roli pośrednika, który przekazuje zamówienia złożone

Back to top