Szukaj haseł:

Due diligence (z ang. należyta staranność), to czynnoćci badania kondycji przedsiębiorstwa, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego. Kontrola due dilligence obejmuje całą strukturę przedsiębiorstwa i jest wykonywana przez zewnętrznych specjalistów, aby była jak najbardziej obiektywna. W trakcie badania due diligence podaje się analizie

Exit tax - czyli podatek od niezrealizowanych zysków, to danina powołana do życia w wyniku implementacji Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., mającej na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (Anti-Tax Avoidance Directive – stąd nazywaną dyrektywą ATAD [L 193/1]). Został wprowadzony do polskiego

Compliance (z ang. zgodność), to instytucja, której celem jest zapewnienie spójności przedsiębiorstwa, tak by odpowiadało wymaganym w danych okolicznościach standardom i normom, a także zapewnienie mu ochrony przed wystąpieniem nieprawidłowości. Czynności compliance obejmują zarówno kontrolę nad przestrzeganiem ogólnoobowiązujacych reguł prawnych, jaki i obowiązujących wewnątrz struktury

Podatnik (w świetle definicji legalnej zawartej w Ordynacji podatkowej) Zgodnie z art. 7 § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2018, poz. 1360), podatnikiem jest: osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej - czyli podmiot stosunku cywilnoprawnego, który

Płatnik (w świetle definicji legalnej zawartej w Ordynacji podatkowej) - zgodnie z art. 8 Ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2018, poz. 1360) płatnikiem jest: osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej; zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego

Zasady postępowania podatkowego – to zasady postępowania uregulowanego w Ustawie z 29 sierpnia 2019 r. Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) (Dz.U.2019, poz. 900), określające reguły obowiązujące w postępowaniu podatkowym: zasada legalizmu – została zawarta w art. 120 O.p., i stanowi, że wszystkie organy podatkowe działają na

Transakcja łańcuchowa - to rodzaj transakcji, która zawierana jest pomiędzy trzema lub więcej kontrahentami. Polega ona na dostawie tego samego dobra pomiędzy co najmniej 3 podmiotami, między pierwszym a drugim oraz drugim a trzecim, przy czym rzeczywista dostawa następuje tylko pomiędzy pierwszym a trzecim podmiotem.

Przywłaszczenie – to występek usankcjonowany w art. 278 ustawy Kodeks karny (k.k.) z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.).  Polega na przyłączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego do swojej masy majątkowej. Rzecz, która podlega przywłaszczeniu, musi

Zgodnie z definicją art. 2 ust. 27c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., "magazyn konsygnacyjny to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów

Magazyn call-off stock – to instytucja regulująca z punktu widzenia obowiązków podatkowych, proces przemieszczenia należących do dostawcy towarów z jednego państwa członkowskiego UE do magazynu położonego na terenie innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z ang. nazwą call-off (z ang. odwołać), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą

Back to top