Szukaj haseł:

Initial Coin Offering (ICO), czyli Wstępna Oferta Kryptowalutowa, to metoda pozyskiwania funduszy inwestycyjnych w zamian za kryptowaluty jako tokeny. ICO stanowi pewnego rodzaju startup, czyli nowo utworzone przedsiębiorstwo lub organizację tymczasową, która zajmuje się poszukiwaniem modelu biznesowego, prowadzącego do zyskownego rozwoju. Najczęściej fundusze ICO rodzą

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Przez blokadę rachunku bankowego należy rozumieć czasowe uniemożliwienie przedsiębiorcy korzystania ze zgromadzonych na rachunku

Blockchain, (pol. łańcuch bloków), jest to zbiór danych, który wykorzystuje technologie rozproszonego rejestru. Informacje, które są w nim zawarte zostały pogrupowane i zaszyfrowane w postaci bloków, co pozwala na bezpieczną identyfikację ich nadawców i odbiorców. Każdy blok zawiera identyfikator hash, czyli wygenerowany ciąg znaków podporządkowanych

Przy zawieraniu umowy strony mogą w niej zawrzeć klauzulę, której celem jest zniwelowanie ryzyka, jakie łączy się z relacją handlową, w której uczestniczą strony. Wprowadza również podział odpowiedzialności za określone zdarzenia pomiędzy stronami umowy. Klauzule indemnifikacyjne mogą być również zastrzegane na rzecz osób trzecich. To postanowienia

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu karnym – to zasada procesowa, zgodnie z którą proces toczy się przed neutralnym sędzią, mającym za zadanie rozstrzygnąć spór między jego uczestnikami, na których barkach spoczywa ciężar inicjatywy procesowej w podejmowaniu czynności, które mają osąd sędziego przechylić na swoją stronę. Zasada kontradyktoryjności

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym, nazywana jest również zasadą sporności i jest jedną z najważniejszych zasad procesu cywilnego, nierozerwalnie związaną z jego istotą. Zakłada ona, że w każdym procesie cywilnym występuje spór o prawo, toczony między dwoma przeciwstawnymi stronami procesowymi, i to na tych stronach

Karuzela VAT - to zjawisko fikcyjnego przepływu towarów między podmiotami gospodarczymi Unii Europejskiej lub krajami trzecimi, podejmowane w celu zmniejszenia obowiązku zapłaty podatku należnego przez dokonujących transakcji w łańcuchu dostaw, lub wyłudzenia zwrotu podatku naliczonego. Udokumentowanie wchodzących w skład transakcji karuzelowej dostaw i/lub nabyć nie

Rzecznik Praw Podatnika– to instytucja powołana do ochrony interesów jednostek, głównie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jako nieprofesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego. RPP ma za zadanie zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z organami podatkowymi oraz poczucie pewności ochrony praw podatników. Pomysł powołania RPP został przyjęty przez

Przedmiot wkładu do spółki kapitałowej - udziałowcy oraz akcjonariusze spółek kapitałowych mają obowiązek pokrycia swoich udziałów lub akcji w postaci wkładów. Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą je pokryć jeszcze przed wpisaniem spółki do KRS. W przypadku akcjonariuszy, pokrycie kapitału zakładowego może mieć miejsce już

Back to top