Szukaj haseł:

Kontrola podatkowa – to przeprowadzane przez organy podatkowe czynności, mające na celu weryfikację prawidłowości dokonanych przez podatnika czynności, mających wpływ na jego opodatkowanie. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, organy podatkowe pierwszej instancji podejmują się przeprowadzenia kontroli: podatników - czyli osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych

Konwalidacja czynności prawnej, nazywana też uzdrowieniem, polega na uznaniu ze skutkiem wstecznym (ex tunc) za ważną czynność prawną, która wcześniej została uznana za nieważną. Konwalidacja następuje po ujawnieniu pewnych faktów, które wpłynęły na zmianę kwalifikacji ważności czynności prawnej. Czynność prawna to określony normą prawną stan faktyczny,

Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, realizuje się poprzez działania podjęte przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata), występującego w tym procesie w imieniu zleceniodawcy. Prawnik świadczy swoje usługi w ramach umowy zlecenia. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie

Postępowanie podatkowe to jedno z postępowań administracyjnych. Uregulowane zostało w Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, ze zm.). Szczególne znaczenie postępowania podatkowego nadaje art. 84 Konstytucji RP, który stanowi o powszechnym obowiązku ponoszenia podatków. W pierwszej instancji

Proces karny to określone w przepisach prawa czynności, których zadaniem jest wykrycie przestępstwa oraz jego sprawcy, osądzenie go i wykonanie kary (np. pozbawienia wolności) lub środków karnych. Czynności procesowe to uregulowane w prawie działania organów prowadzących proces, nazywanych też organami procesowymi, np. prokuratora, oraz innych

Postępowanie cywilne – to postępowanie, którego przedmiotem są sprawy objęte regulacjami kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Postępowanie cywilne uregulowane zostało w Ustawie - Kodeks postępowania cywilnego (k. p. c.) z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964

Spółka partnerska to jeden z typów spółki osobowej. Jak sama nazwa mówi, w jej skład wchodzą partnerzy, zwani również wspólnikami. Regulacje dotyczące spółki oraz praw i obowiązków tworzących ją partnerów, znajdują się w ustawie - Kodeksie spółek handlowych. Jej celem jest prowadzenie przez partnerów działalności

Kredyt hipoteczny to kredyt spełniający kryterium zabezpieczenia wierzytelności banku poprzez ustanowienie na jego rzecz hipoteki. Należy on do kredytów długoterminowych. Umowa kredytu  bankowego to umowa jednostronnie kwalifikowana podmiotowo, jedną stroną jest bank jako kredytodawca i jest to podmiot profesjonalny, a drugą konsument jako kredytobiorca. Bank

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki kontroli i ewentualnej eliminacji ostatecznych i prawomocnych decyzji wydanych w postępowaniu administracyjnym. Mają na celu usunięcie wady wydanej decyzji ostatecznej lub całkowite wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji, a więc strona może skorzystać z nadzwyczajnych środków

Back to top