Szukaj haseł:

Kancelaria prawna jest to miejsce pracy, zakład pracy prawnika oraz osób zatrudnionych na innych stanowiskach np. w sekretariacie, a także forma prowadzenia działalności prawniczej. Nie definiuje jej rozmiar, może być zarówno miejscem pracy jednego prawnika, np. adwokata czy radcy prawnego, jak i międzynarodową korporacją zrzeszającą

Cło jest to opłata wyrażona w pieniądzu, pobierana przez państwo z tytułu przemieszczania towarów przez jego granicę lub obszar celny.  Cło przyczynia się do wzrostu ceny towaru oraz ogranicza handel między państwami. Cło pobierane jest w celu: zabezpieczenia rynku wewnętrznego i producentów krajowych, by to

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) - jest sądem pierwszej instancji w sądownictwie administracyjnym. Kompetencje i zasady postępowania przed WSA uregulowane są w Ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1269, ze zm.) oraz w Ustawie

RODO, to skrócona nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), zwane

Radca prawny to prawnik (osoba, która ukończyła prawo z tytułem magistra), świadczący pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145, ze zm.). Radcą prawnym może zostać prawnik, który odbył aplikację radcowską

Prawo do bycia zapomnianym nazywane jest również ustawowym prawem do usunięcia danych osobowych. Zgodnie z art. 17 unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

Doręczeniu w postępowaniu karnym podlegają orzeczenia i zarządzenia, które doręcza się w uwierzytelnionych odpisach (potwierdzających ich autentyczność). Wszelkie pisma, które są przeznaczone dla uczestników postępowania karnego, doręcza się w taki sposób, aby ich treść nie została udostępniona osobom niepowołanym. Pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru,

Zarówno w kodeksie postępowania administracyjnego jak i w Ordynacji podatkowej, przepisy dotyczące doręczenia podporządkowane są zasadzie oficjalności, ze względu na funkcję społeczną, jaką doręczenie pełni. Doręczenie jest czynnością procesową o znacznej doniosłości ze względu na zasadę pisemności, uregulowaną w art. 126 o.p. oraz na wywierane

Doręczenie jest czynnością prawną polegająca na przekazaniu pisma do adresata. W postępowaniu cywilnym jest uregulowane w art. 131 – 147 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. 2018 poz.1360).  Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego zgodnie z ustawą Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U.

Back to top