Szukaj haseł:

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana ustawą abolicyjną (Dz.U. 2008 nr 143, poz. 894) ustanowiła tzw. abolicję podatkową. Stanowiła ona ukłon państwa w stronę obywateli, pozwalając im uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających

To przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.  Art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz 8 ustawy o podatku od towarów i usług, regulują kwestię zastosowania procedury odwrotnego obciążenia, która jest wykorzystywana gdy: a) dokonujący dostawy jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą,

To dziedzina prawa uregulowana przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2018, poz.1986, w skrócie UPzp), która systematyzuje zasady i tryb przeprowadzania procesu zamówień publicznych, wskazuje środki ochrony prawnej, oraz granice kontroli zamówień publicznych. Ustawa zawiera szczegółowe regulacje

Zgodnie z art 168 Konstytucji RP (Dz.U.1997, nr 78, poz. 483) jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019, poz.1170). Uprawnienie to potwierdzać ma o

Ze względu na brak ustawowej definicji fundacji prywatnej, w doktrynie wykształciła się jej definicja, jako osoby prawnej, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym jej przez fundatora, w określony przez niego sposób oraz dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wyznaczonymi przez niego regułami, na rzecz beneficjentów fundacji.

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), (Dz.U.2019, poz.768). Urzędy Celno-Skarbowe rozpoczęły swą działalność wraz z wejściem w życie ustawy, czyli z dniem 1 stycznia 2017 r., w miejsce zlikwidowanych urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów celnych. Urząd

Nazywany w Polsce popularnie daniną solidarnościową, dla odróżnienia od funkcjonującego w innych państwach podatku solidarnościowego, przybierającego postać jednorazowych lub okresowych obciążeń, nakładanych na obywateli w obliczu trudnej sytuacji państwa. Danina solidarnościowa została wprowadzona w Polsce Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu

Podatek franczyzowy – to podatek za „przywilej” prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie. Funkcjonuje na gruncie prawa amerykańskiego, w większości stanów USA. Jest to podatek, który stanowi opłatę pobieraną od korporacji i innych podmiotów gospodarczych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za umożliwienie im przyłączenia

To dziedzina prawa własności intelektualnej, zawierająca regulacje dotyczące ochrony interesów twórców, związana z tworzeniem oraz korzystaniem z będącego wynikiem jego pracy utworu. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019, poz. 1231), przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór,

Back to top