Szukaj haseł:

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej lub miejsce jej zaistnienia. Wyróżnia się więc właściwość rzeczową i miejscową sprawy podatkowej. Regulacje dotyczące właściwości organów podatkowych zawarte są w ustawie Ordynacja podatkowa (Dz.U.

To organ władzy sądowniczej, który stoi na straży przed naruszeniem Konstytucji RP lub ustaw przez urzędników państwowych przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków  i w związku z zajmowanym stanowiskiem. Zgodnie z art. 198 Konstytucji RP oraz tożsamym art. 1 ustawy o Trybunale Stanu, za naruszenie Konstytucji

To dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu; środki z instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym

To instytucja prawna, która pozwala temu, przeciwko komu przysługuje roszczenie o wykonanie zobowiązania podatkowego, uchylenie się od jego zaspokojenia wskutek upływu określonego przepisami prawa terminu na dochodzenie tego roszczenia. Zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu, jeśli decyzja  ustalająca to zobowiązanie została doręczona

To funkcjonariusz państwa stojący na straży praworządności, wykonujący zadania w zakresie ścigania przestępstw. Działalność prokuratorów regulują przede wszystkim przepisy Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego

To porozumienia zawierane między podmiotami powiązanymi a organem podatkowym, co do potwierdzenia właściwego ustalenia przez te podmioty ceny przedmiotu transakcji zawieranej między nimi. Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ordynacji podatkowej, ceną transakcyjną jest cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego

To posiadająca wykształcenie prawnicze osoba, powołana przez Ministra Sprawiedliwości RP, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, do dokonywania czynności, których strony zostały zobowiązane do nadania lub chcą nadać formę notarialną. Ponieważ notariusz w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków działa jako osoba zaufania publicznego, traktowany

Jest naczelnym organem kontroli państwowej, działającym na zasadach kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji, samej podlegając nadzorowi Sejmu, któremu zobowiązana jest przedkładać: analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, jakie

Jest organem podatkowym pierwszej instancji, a także organem Krajowej Administracji Skarbowej. Do jego zadań należy: ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów; pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów; wykonywanie zadań wierzyciela

To jeden z odrębnych trybów postępowania cywilnego, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczym, a także przepisy art. 50528-  50537 Działu VIII w Tytule VII Księgi pierwszej tego kodeksu, zatytułowanego „Postępowanie elektroniczne”. Ma ono charakter wezwania do zapłaty w sprawach nieskomplikowanych,

Back to top