Szukaj haseł:

Kodeks cywilny wskazuje definicję przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do  prowadzenia działalności gospodarczej (art. 55¹). Dlatego też, mimo iż w ustawie tej nie zawarto definicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, można ją definiować jako część składników ww. przedsiębiorstwa wyodrębnioną w określony sposób. To

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) – jest, zgodnie z definicją zawartą w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym: „decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej sprzedaży określonego dobra. Jest to średnia cena określonego przedmiotu transakcji, w zależności od uwarunkowań tej transakcji i negocjacji stron, transakcja może zostać zawarta poniżej lub

Definicja legalna świadczenia usług znajduje się w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm). Zgodnie z jej art. 8 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega

Art. 17 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.) stanowi, że gdy będące podatnikami osoby  prawne,  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne ustanowiły przedstawiciela

To gałąź prawa, której przedmiotem zainteresowania i uregulowań prawnych są stosunki z zakresu lotnictwa cywilnego. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580), przepisy tego prawa regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. Znajdują zastosowanie do

To podatnik zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym: „Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której

To opłaty ponoszone na rzecz gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią jedno ze źródeł jej dochodów. Zasady poboru tych opłat oraz ich wysokość ustalana jest przez radę gminy w drodze uchwały, w granicach zakreślonych wydawanym każdego roku przez ministra finansów obwieszczeniem w sprawie górnych

Waluta wirtualna, bo taka nazwa została 13 lipca 2018 r. wprowadzona do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723), jako definicja cyfrowego odwzorowania wartości, które nie jest: prawnym środkiem płatniczym emitowanym

Definicję legalną dostawy towarów odnaleźć można w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm). Zgodnie z jej art. 7 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega

Back to top