Szukaj haseł:

Zlecenie – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXI, w art. 734 – 751, na mocy której jedna ze stron przyjmuje zobowiązanie do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz drugiej strony umowy. Zasadniczo świadczeniem wzajemnym zlecającego dokonanie czynności jest wynagrodzenie na

Umowa o roboty budowlane - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVI, w art. 647 – 658, na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a

Umowa o dzieło – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XV, w art. 627 – 646, na mocy której jedna ze stron przyjmuje zamówienie na wykonanie określonego dzieła, a druga strona, która to zamówienie zleciła, zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia za

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy której jedna ze stron, zwana komisantem, przyjmuje zobowiązanie, w zakresie  działalności swego przedsiębiorstwa i za wynagrodzeniem prowizyjnym, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek

Umowa agencyjna - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIII, w art. 758 – 764⁹, na mocy której jedna ze stron, zwana agentem, przyjmuje zobowiązanie w zakresie  działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi Trzeciej, w art. 860 – 875. Przepisy dotyczące spółek zawarte są również w Kodeksie spółek handlowych. Zawarcie spółki powinno być potwierdzone na piśmie, a zawierające

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale I, w art. 659 – 679, na mocy której jedna ze stron, zwana wynajmującym, zobowiązuje oddać drugiej, zwanej najemcą, rzecz do używania przez określony lub nieokreślony czas, w zamian za zapłatę

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale II, w art. 680 – 692, na mocy której jedna ze stron, zwana wynajmującym, zobowiązuje się oddać drugiej, zwanej najemcą, nieruchomość lokalową do używania przez określony lub nieokreślony czas, w zamian

To umowa cywilnoprawna nazwana, uregulowana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XIV, w art. 613 – 626, na mocy której producent rolny, którym może być również grupa takich producentów, ich związek lub spółdzielnia, zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć drugiej stronie tej umowy, zwanej kontraktującym,

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale II, w art. 693 – 709, na mocy której jedna ze stron, zwana wydzierżawiającym, zobowiązuje się oddać drugiej, zwanej dzierżawcą, rzecz do używania i pobierania pożytków przez określony lub nieokreślony czas, w zamian

Back to top