Szukaj haseł:

Utworzony w 1958 roku, niezależny politycznie organ wykonawczy Unii Europejskiej, posiadający wyłączną inicjatywę ustawodawczą, odpowiedzialny za przedkładanie wniosków ustawodawczych i sprawozdawczość w zakresie ustawodawstwa unijnego, wdrażanie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, egzekwowanie prawa Unii Europejskiej i realizację założonych kierunków jej działań i wykonanie

To jednostka organizacyjna Policji służby śledczej, realizująca zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju. Działaniami CBŚP kieruje Komendant CBŚP, który jest przełożonym policjantów CBŚP i organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, na wniosek którego minister właściwy ds. wewnętrznych powołuje

To, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Policji, umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizację i zasady funkcjonowania tej formacji reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

To całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Definicje obu przypadków ubezwłasnowolnienia wskazuje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.). Ubezwłasnowolniona całkowicie może zostać osoba, która ukończyła lat 13, gdy w wyniku

To centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, będący przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, i wykonujący swoje zadania przy pomocy podległych mu komend Policji. Komendant Główny Policji podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na wniosek którego jest

Back to top