Szukaj haseł:

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 zł i charakteryzująca się ponoszeniem odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki jedynie do wysokości wniesionego wkładu, z wyłączoną odpowiedzialnością majątkiem osobistym wspólników,

To jedna z form zmian w umowie spółki, której celem jest podział spółki kapitałowej na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Możliwość podziału obejmuje jedynie spółki kapitałowe, w tym spółki akcyjne, ale pod warunkiem, że ich kapitał zakładowy został pokryty w całości. Nie podlegają zatem podziałowi

To proces zakończenia działalności spółki, uregulowany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037, ze zm.). Rozwiązanie spółki osobowej. Rozwiązanie spółki jawnej następuje w przypadku wystąpienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, lub też jednomyślną uchwałą wszystkich

To wskazane w Kodeksie cywilnym przesłanki, których wystąpienie powoduje nieważność wynikającej z tego oświadczenia czynności prawnej lub jej wzruszalność, a co za tym idzie, możliwość uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli. Kodeks wskazuje na pięć wad oświadczenia woli: 1) brak świadomości lub swobody osoby składającej

To jedna z form zmian w umowie spółki, pozwalająca na połączenie się ze sobą spółek kapitałowych, albo spółek kapitałowych ze spółkami osobowymi (pod warunkiem, że spółka osobowa nie jest spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną), albo spółek osobowych między sobą poprzez zawiązanie spółki kapitałowej. Proces łączenia

To najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, i najwyższy organ jej władzy wykonawczej, strażnik Konstytucji RP oraz zwierzchnik sił zbrojnych. Kompetencje i obowiązki, a także tryb powoływania i usuwania z funkcji Prezydenta RP, oraz pociągania go do odpowiedzialności określa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997

To przedsiębiorstwo pozostałe po śmierci przedsiębiorcy, obejmujące składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania przez niego działalności gospodarczej i stanowiące jego mienie w chwili śmierci, także składniki nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo nabyte na podstawie czynności koniecznych do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w

To funkcjonariusz publiczny, realizujący zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorom sądowym została poświęcona odrębna ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071, ze zm.). Ustawa wyróżnia kuratorów dla dorosłych

Organ władzy wykonawczej (dla którego zamiennie w Polsce używa się określenia Prezes Rady Ministrów), stojący na czele Rady Ministrów, nadzorujący wykonywanie przez nią polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski, naczelny organ administracji rządowej, kierujący jej działalnością. Zadania i kompetencje Premiera określone zostały w Konstytucji RP oraz

Back to top