Szukaj haseł:

To ograniczone prawo rzeczowe, ujęte w Kodeksie cywilnym w Księdze drugiej, Dziale III, w art. 285 - 305⁴, które stanowi uszczerbek w pełni władztwa nad nieruchomością. Wskutek ustanowienia służebności, do korzystania z nieruchomości zostaje dopuszczony ten, na rzecz którego służebność została ustanowiona, w granicach ustalonych

To jeden z podatków lokalnych, do którego zobowiązani są posiadacze i właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Regulacje dotyczące podatku od środków transportowych zawarte zostały w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991

To legitymujący się wykształceniem prawniczym przedstawiciel władzy sądowniczej w Polsce. Regulacje dotyczące statusu sędziego zawarto w Dziale II Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070, ze zm.). Na swoje stanowisko sędzia wstępuje w drodze

To ujęte w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego, Tytule IV, w art. 336 – 352, inne od prawa własności prawo rzeczowe, określające uprawnienie podmiotu do władztwa nad rzeczą. Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.): „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak

To umowa nazwana, uregulowana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXX, w art. 853 - 859⁹, na mocy której przedsiębiorca prowadzący skład, zobowiązuje się do przechowania określonych w umowie składu rzeczy ruchomych, w zamian za wynagrodzenie. Kodeks cywilny nazywa go wprost przedsiębiorcą składowym, a

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby, obszary właściwości i zakres rozpoznawanych przez nie spraw, kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej

To powoływana z grona obywateli osoba do uczestnictwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, biorąca udział w rozpoznawaniu spraw generalnie przed sądami pierwszej instancji. W zakresie rozstrzygania spraw ławnicy mają takie same prawa, jak sędziowie i asesorzy sądowi. Są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Nie

To osiągniecie korzyści majątkowej kosztem innej osoby, bez posiadania do tego podstawy prawnej. Regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule V, w art. 405 – 414. Przepisy te wymagają, by bezpodstawnie wzbogacony zwrócił korzyść uprawnionemu do niej podmiotowi w naturze,

To cywilnoprawna definicja własności i innych praw majątkowych. Regulacje dotyczące mienia zostały skumulowane w Księdze pierwszej, Tytule III Kodeksu cywilnego, w art. 44 - 55⁴. W art. 45 Kodeks cywilny (dalej: k.c.) wyjaśnia, że pod pojęciem rzeczy rozumie wyłącznie przedmioty materialne. Natomiast nieruchomościami są części

To osoba zatrudniona w sądzie do wykonywania czynności przygotowujących sprawy sądowe do rozpoznania, a także do czynności administracyjnych, służących zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań. Asystent podlega okresowym ocenom pod względem jakości i terminowości wykonywanych zadań, kultury sprawowania

Back to top