Szukaj haseł:

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma, a jego sprawcy można przypisać winę za ten czyn. Odpowiedzialności karnej podlegać zatem będzie sprawca, który uzewnętrzni swoją wolę popełnienia przestępstwa lub też wykroczenia. Zasady odpowiedzialności

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje dotyczące tajemnicy skarbowej zostały zawarte w Dziale VII Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.) w art. 293 – 305, to ustawa ta nie wskazuje precyzyjnej, klarownej definicji,

To instytucja prawa podatkowego, urzędowy dokument wydawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący silniejszą odmianę interpretacji indywidulanej, wydawanej przez organ w indywidualnej sprawie. Silniejszą, bo w przeciwieństwie do interpretacji podatkowej chroni tego, który uzyskał opinię zabezpieczającą, przed negatywnymi skutkami zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Klauzula przeciw

Inaczej zwana klauzulą obejścia prawa podatkowego, to instytucja prawa podatkowego zapobiegająca osiągnięciu przez podatnika korzyści podatkowej, a do czego miałoby dojść poprzez czynność przeprowadzoną w sposób sztuczny, której korzyść ta byłaby głównym lub jednym z głównych celów, a osiągnięcie jej okazałoby się sprzeczne z przedmiotem

To akt organu podatkowego, którym dokonuje on wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego. Wyróżnia się dwa rodzaje interpretacji podatkowych: ogólną, wydawaną przez Ministra Finansów oraz indywidualną, wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretację ogólną minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje z urzędu lub na wniosek, dążąc do

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z tych obowiązków. Czynności te obejmują np. badanie zgodności z przepisami prawa dokumentacji, danych i deklaracji złożonych do organu podatkowego przez stronę objętą czynnościami sprawdzającymi, a

Back to top