Szukaj haseł:

 zbiór aktów prawnych, zespół przepisów regulujących działalność podmiotów świadczących usługi przewozu kolejowego, a także zarządzających infrastrukturą kolejową. Zgodnie z wykazem Urzędu Transportu Kolejowego, do aktów tych należą: 1) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, ze

to ciężar publicznoprawny, danina ponoszona na rzecz państwa z tytułu własności lub posiadania nieruchomości. Określenie wysokości stawek podatku należy do kompetencji gminy, ale tylko do górnej granicy ustalonej w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9

 zbiór aktów prawnych, zespół przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów oraz przysługujących im praw w obrocie gospodarczo – prawnym. Prawo konsumenckie nie zostało skumulowane w jednym akcie prawnym, a stanowi zbiór aktów różnej rangi, od Konstytucji RP po pisemne stanowiska wydawane przez Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów. Zgodnie

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych, w szczególności udostępniania informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych oraz wykonywania czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, dopuszczona na podstawie przepisów prawa unijnego i w

 to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym, nakładane na osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przez organ administracji publicznej w drodze decyzji, z tytułu niedopełnienia przez te podmioty obowiązku albo naruszenia ciążącego na nich zakazu. Jeśli przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu

 to ogół przepisów regulujących stosunki między podmiotami świadczącymi usługi medyczne, reprezentujących je pracowników służby zdrowia, a podmiotami korzystającymi z tych usług, zwanymi pacjentami. Dziedzinę prawa medycznego stanowią przepisy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, mające zastosowanie do tych stosunków. To dziedzina prawa, która swym zainteresowaniem obejmuje

to instytucja prawa podatkowego określająca moment ustania ciążącego na podatniku, płatniku i inkasencie zobowiązania podatkowego. Przepisy regulujące zagadnienia związane z wygaśnięciem zobowiązań podatkowych znajdują się w Rozdziale 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900). Art. 59 § 1

Back to top