Szukaj haseł:

to instytucja prawa rodzinnego zawierająca regulacje określające moment i konsekwencje prawne związane z zakończeniem związku małżeńskiego. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.). Jako pierwszy z przypadków ustania

 to gałąź prawa cywilnego kumulująca zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne. Tworzą ją różnorodne akty prawne, ale podstawowym źródłem tych norm jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.), stanowiąca uzupełnienie regulacji

 to instytucja prawa rodzinnego, zawierająca regulacje dotyczące stosunków między rodzicami a ich dziećmi, a w szczególności określająca prawa i obowiązki rodziców jakie do nich należą w zakresie sprawowania opieki nad swoimi dziećmi. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. -

 regulacje odnoszące się do tego zagadnienia zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.), ale znajdują się również w innych krajowych i międzynarodowych aktach prawnych, m.in. postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję

to gałąź prawa stanowiąca zbiór krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących działalności człowieka związanej z morzem. Ich źródłem w Polsce jest przede wszystkim Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545, ze zm.), a także umowy międzynarodowe, regulujące

 to instytucja prawa rodzinnego, zawierająca regulacje dotyczące ciążącego na krewnych w linii prostej i rodzeństwie obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również wychowania, innym członkom swojej rodziny. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i

Back to top