Szukaj haseł:

 to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.) procedura, podczas której sąd dokonuje rozpoznania sprawy cywilnej, wyznaczana przez przewodniczącego składu sądu z urzędu, gdy tylko wymaga tego stan skierowanej do sądu

 to składane w tym postępowaniu przez strony, poza rozprawą, oświadczenia i wnioski. Wnosi się je do sądu na urzędowych formularzach lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, gdy przepisy tak stanowią. Przepis art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje katalog niezbędnych elementów, jakie powinno zawierać pismo procesowe. Są nimi: 1)

to zawierające powództwo pismo procesowe rozpoczynające proces cywilny. Instytucja pozwu została uregulowana w Rozdziale 2 Dziale II Tytułu VI Księgi pierwszej Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.), w art. 186¹ – 205. Pozew

to dokumenty służące ustaleniu i potwierdzające stan prawny nieruchomości, których rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości w formie publicznie dostępnej, zarówno w sądach rejonowych, jak i w bazie internetowej ministerstwa. Zakładanie i prowadzenie tych ksiąg odbywa się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Mogą być

to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.) instytucja dotycząca zagadnień udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 7 K.p.c., prokuratorowi przysługuje uprawnienie do przystąpienia do każdego toczącego się postępowania cywilnego,

to przerwa w rozpoczętym procesie cywilnym, spowodowana okolicznościami, które nie pozwalają na rozstrzygnięcie sprawy. Po ich ustaniu postępowanie cywilne może zostać podjęte i dalej kontynuowane. Instytucja zawieszenia postępowania cywilnego została uregulowana w Rozdziale 6 Dziale I Tytułu VI Księgi pierwszej Ustawy z dnia 17 listopada

to terminy, które obowiązują uczestników tego postępowania przy dokonywaniu czynności dopuszczonych jego przepisami. Regulacje dotyczące tych terminów zostały zawarte w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.), natomiast sposoby ich obliczania wskazuje Ustawa

Back to top