Szukaj haseł:

czyli zbiór przepisów dotyczących gospodarowania wodami, mających wyłączne zastosowanie do strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej, zebranych w jednym akcie prawnym rangi ustawowej – w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Gospodarowanie wodami powinno być prowadzone w zgodzie z zasadą

zbiór krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa osób w formach aktywności fizycznej i umysłowej zwanych sportem, a także regulujących działalność podmiotów aktywność tę organizujących. Najważniejszym polskim aktem prawnym wśród tych regulacji jest Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127

 to stanowiący źródło dochodu budżetu państwa podatek pośredni, konsumpcyjny, który obciąża określony, wskazany w ustawie katalog wyrobów. Regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym (zwanym w skrócie akcyzą), wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, a także organizację obrotu wyrobami akcyzowymi zawiera Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r.

to zbiór regulacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami. Problematyka prawna z zakresu nieruchomości została uregulowana w wielu aktach prawnych, z których do najważniejszych należą: Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, czy ustawa o spółdzielniach

to organ Sejmu, wybierany spośród grona posłów najwyższy przedstawiciel Sejmu, strzegący jego praw i przewodniczący jego pracom, a także obradom Zgromadzenia Narodowego, pełni funkcję Prezydenta RP w okresie gdy nie może on sprawować swojej funkcji, wraz z wicemarszałkami Sejmu tworzy Prezydium Sejmu. Przepisy dotyczące obowiązków i

to zbiór przepisów dotyczących zasad i trybu organizowania,  odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń zebranych w jednym akcie prawnym rangi ustawowej – Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485, ze zm.). Ustawa wskazuje jednak, że jej przepisy nie mają

 to procedura regulująca sytuacje, w których pobór podatku akcyzowego od wyrobów, które podlegają akcyzie, zostaje czasowo zawieszony. Została uregulowana w Rozdziale I Działu III Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.). Procedurę tę stosuje się

to przywóz towarów i usług z zewnątrz, z zagranicy, celem wprowadzenia ich na rynek wewnętrzny. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, ze zm.), importem towarów jest przywóz

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.) miejsca, w których określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane, lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub 

Back to top