Szukaj haseł:

to związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oraz produkcją, przetwarzaniem i przechowywaniem wyrobów akcyzowych, gwarancja zapłaty akcyzy lub opłaty paliwowej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.), przywóz samochodów osobowych z terytorium  państwa trzeciego na terytorium Polski, a także przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państwa

to czynność wymagana od przedsiębiorców, której dokonać muszą przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i

 to zdjęcie z przedsiębiorców ciężarów akcyzowych w odniesieniu do określonego katalogu wyrobów, wskazanego w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.), Zwolnieniu przedmiotowemu podlegają m.in.: energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii; ubytki wyrobów akcyzowych

to wywóz towarów i usług poza granice terytorium kraju, z którego pochodzą, w którym zostały wytworzone. Z racji członkowstwa Polski w unii celnej Unii Europejskiej, pod eksportem towarów i usług na leży rozumieć ich wywóz z Polski do państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgodnie

Back to top