Szukaj haseł:

Świadczenie – jest zachowaniem się dłużnika, zgodnym z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych i polegać na działaniu lub zaniechaniu, niemniej świadczenie musi być możliwym do spełnienia. Świadczenie jest niemożliwym do spełnienia, np. z powodu wojny,

Pełnomocnictwo – to umocowanie do działania jako przedstawiciel w imieniu reprezentowanego. A przedstawicielstwo polega na tym, że jedna osoba dokonuje w imieniu drugiej osoby czynności prawnej, która, jeśli mieści się w granicach upoważnienia przedstawiciela do działania w cudzym imieniu (umocowanie), pociąga za sobą bezpośrednio skutki

Leasing operacyjny, nazywany również bieżącym lub eksploatacyjnym – to od 2000 roku umowa nazwana w polskim prawie, uregulowana w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.). To jedna z dwóch głównych form leasingu, czyli

Leasing finansowy, nazywany również finansowanym lub kapitałowym – to od 2000 roku umowa nazwana w polskim prawie, uregulowana w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.). To jedna z dwóch głównych form leasingu, czyli

Instytucja przedawnienia – to instytucja prawa cywilnego, która określa skutki prawne niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie: a) zasiedzenie – nabycie prawa przez osobę nieuprawnioną wskutek faktycznego wykonywania przez nią tego prawa przez określony w ustawie okres, np. nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach,

Czynności cywilnoprawne – są to instrumenty, za pomocą których podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą według własnej woli, w ramach obowiązującego porządku prawnego, kształtować te stosunki, doprowadzając do ich powstania, zmiany lub ustania. Czynności prawne to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli,

Back to top