Szukaj haseł:

Zadatek i kara umowna – to dodatkowe zastrzeżenia zawierane w umowie, których celem jest wzmocnienie zabezpieczenia jej wykonania. Mają za zadanie dyscyplinować dłużnika świadczenia, do należytego wykonania swojego zobowiązania. Definicja zadatku została zawarta w art. 394 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Środki ochrony pozaprocesowej – to stanowiące pierwowzór dla współcześnie stosowanych rozwiązań prawnych, metody profilaktyki prawnej, wprowadzone przez prawo rzymskie. Postępowanie w ramach ochrony pozaprocesowej było proste: na prośbę zainteresowanego (z łac.: postulatio), pretor (wyższy urzędnik w starożytnym Rzymie), sam zapoznawał się ze stanem sprawy, po

Spadek – to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, zwanego spadkodawcą, jakie przechodzą z chwilą jego śmierci na uprawnione do nich osoby, zwane spadkobiercami. Regulacje dotyczące przejścia tych praw i obowiązków zostały zawarte w Księdze czwartej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Przedmiot umowy o dzieło – jest nim wykonanie dzieła będącego osiągnieciem określonego z góry efektu, będącego odpowiedzią przyjmującego zlecenie na zlecenie dane mu przez zlecającego dzieło. Regulacje dotyczące umowy o dzieło zostały zawarte w Tytule XV Księgi trzeciej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Petycja – to słowo pochodzące od łacińskiego słowa petitio, oznaczającego prośbę, wezwanie, żądanie, skargę. A jak wskazuje współczesny słownik języka polskiego, petycja to „oficjalne pismo, zwykle zbiorowe, zawierające prośbę lub żądanie skierowane do władz lub do osób na wyższym stanowisku” (www. sjp.pwn.pl). Zasady składania i

Odpowiedzialność kontraktowa – to odpowiedzialność, jaką ponosi zobowiązany, a jaka ciąży na nim na podstawie zawartej przez niego umowy. Kwestie dotyczące odpowiedzialności kontraktowej zostały uregulowane w Tytule VII Księgi trzeciej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.

Ochrona posiadania – to przewidziane przez prawo środki ochrony faktycznego władztwa nad rzeczą. Zostały one uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Posiadaczem jest ten, kto faktycznie rzeczą włada jak właściciel (posiadacz samoistny) oraz ten,

Komornik – to funkcjonariusz publiczny, pełniący służbę jako organ egzekucyjny na rzecz wymiaru sprawiedliwości, działający przy sądzie rejonowym, a także organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Zagadnienia związane z instytucją komornika zostały zawarte przede wszystkim w Ustawie z dnia

Dobra osobiste – to dobra niemajątkowe podlegające ochronie cywilnoprawnej, przysługujące osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, ale posiadającym zdolność prawną. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) nie zawiera definicji dóbr osobistych,

Back to top