Szukaj haseł:

Świadectwo pracy – to dokument wydawany pracownikowi w związku z wygaśnięciem albo rozwiązaniem stosunku pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, ze zm.), wydanie to powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu, wygaśnięciu stosunku pracy.

Środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia – to środki odwoławcze służące kontroli instancyjnej nieprawomocnych rozstrzygnięć sądu, są nimi apelacja i zażalenie. Środki zaskarżenia składa się na piśmie w sądzie, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Zbada on spełnienie warunków formalnych wniesionego środka zaskarżenia. Środek odwoławczy spełnia warunki

Autorskie prawa majątkowe – to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, przysługujące jego twórcy. Regulacje dotyczące autorskich praw majątkowych zostały zawarte w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

Back to top