Szukaj haseł:

Źródła prawa administracyjnego – to sposoby, w jakich tworzy się, utrzymuje i zmienia prawo administracyjne. Źródłami prawa administracyjnego są: Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, przepisy prawa miejscowego, uchwały, zarządzenia, statuty i regulaminy, jako akty prawa wewnętrznego. Cechy źródeł prawa administracyjnego: a)

Wykroczenie – to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Kwestie dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971

Służba bhp – to wyodrębniona, wieloosobowa lub jednoosobowa komórka organizacyjna pracodawcy zatrudniającego pracowników, której zadaniem jest zapewnienie realizacji ochrony w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Regulacje dotyczące zasad tworzenia i funkcjonowania służby bhp, zostały zawarte w Rozdziale X Działu X Ustawy z dnia

Prawo o wykroczeniach – to odrębna gałąź prawa karnego, regulująca zagadnienia związane z popełnieniem czynów zabronionych zagrożonych przez ustawę karną, o mniejszym nasileniu społecznej szkodliwości niż przestępstwa, nazywane wykroczeniami, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Sankcje za popełnienie wykroczeń zawarto

Godność dziedziczenia – to instytucja prawa spadkowego, warunkująca możliwość dziedziczenia przez spadkobiercę. Niegodność dziedziczenia powoduje, że spadkobierca może zostać wyłączony od dziedziczenia. O wyłączeniu tym może zdecydować jedynie sąd. Instytucja ta została uregulowana w art. 928 – 930 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Województwo - to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców województwa, jako największej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa, utworzonej w celu wykonywania zadań administracji publicznej. Rada Ministrów zmienia granice województw w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii organów

Utwór – to podlegający ochronie prawa autorskiego, utrwalony w jakiejkolwiek postaci przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym, bez względu na jego wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia. Ochronę też normują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994

Powiat - to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców powiatu, jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa większej od gminy. Wyróżnia się dwie kategorie powiatów: a) ziemski – obejmujący całe obszary graniczących ze sobą gmin; b) miejski –

Gmina – to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców gminy, jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa. O ustroju gminy stanowi jej statut. W Polsce są trzy rodzaje gmin: wiejskie; miejsko-wiejskie; miejskie. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia

Autorskie prawa osobiste – to nieograniczone w czasie prawa, które przypadają tylko twórcy i są bezpośrednio z nim związane. To prawo zakazujące innym podmiotom przypisywania sobie autorstwa cudzego utworu, jak i uprawniające do zatajenia swojego autorstwa, np. poprzez wykorzystanie pseudonimu. To prawo autora do zachowania

Back to top