Szukaj haseł:

Forma umowy leasingu – jak stanowi przepis art. 709² Kodeksu cywilnego: „Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności” (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.). Wymóg szczególnej formy warunkuje, oprócz bezpieczeństwa obrotu i jawności umowy dla osób trzecich, również to,

Zawarcie umowy leasingu - podlega przepisom Kodeksu cywilnego, choć z analizy przepisów art.709¹ – 709¹⁸ nie wynika wprost, jakie przesłanki są konieczne do jej zawarcia. Posługując się jednak posiłkowo praktyką obrotu gospodarczego, można wyprowadzić, iż do jej zawarcia konieczne jest aby przyszły leasingobiorca dokonał wyboru

Treść i cel umowy leasingu – na treść umowy leasingu składa się przede wszystkim treść oświadczeń woli złożonych przez finansującego i korzystającego. Oświadczenie woli składane drugiej osobie uważa się za złożone w momencie, w którym jego adresat zapoznał się w dostateczny sposób z treścią tego

Strony leasingu – stronami umowy leasingu są: finansujący i korzystający. Finansujący został zdefiniowany w Kodeksie cywilnym. Może nim być podmiot, który profesjonalnie zajmuje się działalnością leasingową. Oznacza to, że leasing jest umową jednostronnie kwalifikowaną podmiotowo. Działalność leasingowa nie musi być wyłączną, ale nie może być

Przedmiot umowy leasingu – treść art. 709¹ Kodeksu cywilnego stanowi, że przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko rzeczy. W szerszym ujęciu, pojęcie rzeczy przedstawia się jako materialna część przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębniona w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach

Pojęcie prawa administracyjnego – to zespół norm regulujących działalność administracyjną, gałąź prawa normująca administrację publiczną, czyli obejmuje to, co jest wytworzone dla jej organizacji i działania. Realizacja norm prawa administracyjnego polega na tym, że w granicach i na podstawie obowiązującego prawa, organ administracji publicznej, w

Pojęcie administracji – administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie. To przejmowanie przez państwo odbywa się przez stanowienie prawa, takiego, które rozdziela

Czas trwania umowy leasingu – zgodnie z wytycznymi art. 709¹ Kodeksu cywilnego, umowę leasingu zawrzeć można na czas oznaczony, w którym korzystający zobowiązany jest spełnić należne finansującemu świadczenie pieniężne, w zamian za możliwość używania rzeczy. Wyznaczenie okresu obowiązywania umowy oznacza, że leasing wygasa z chwilą

Cechy stosunku zobowiązaniowego – zobowiązanie jest stosunkiem o charakterze względnym , zachodzi między indywidualnie oznaczonymi podmiotami. Zasadniczo, podmioty stosunku zobowiązaniowego znane są już w chwili powstania stosunku zobowiązaniowego. Najpóźniej konkretyzują się w chwili spełnienia świadczenia, wykonania zobowiązania. Wierzytelność należy do praw podmiotowych względnych, to znaczy wierzyciel

Back to top