Szukaj haseł:

Zdarzenia prawne – są to takie zdarzenia faktyczne, z którymi norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie konkretnego stosunku prawnego. Najbardziej ogólnym podziałem zdarzeń prawnych jest podział na: fakty i działania. Fakty – to te wszystkie zdarzenia prawne, które nie zależą od woli podmiotu (nie podlegają

Wykładnia prawa – czyli inaczej jego interpretacja, to proces ustalenia właściwego znaczenia przepisów prawnych (w ujęciu pragmatycznym), albo produkt tej czynności (w ujęciu apragmatycznym). Wyróżnia się dwie koncepcje wykładni: a. derywacyjna – wykładnia to czynność polegająca na formułowaniu jednoznacznych, generalnych i abstrakcyjnych norm obowiązujących, odkodowanych z

Wnioskowanie prawnicze – reguły tego wnioskowania nazywane są również regułami inferencyjnymi, pozwalają wyprowadzać z norm, które są wyraźnie wysłowione przez prawodawcę w tekście prawnym, normy, których prawodawca w tekście nie wyraził i uznawać je za obowiązujące na równi z tymi pierwszymi. Rodzaje wnioskowań prawniczych: a) wynikanie logiczne

Uprawnienie – to element prawa podmiotowego, który występuje wówczas, gdy przepisy prawa lub postanowienia umowne nie nakładają na dany podmiot obowiązku zachowania się w określony sposób, lecz pozostawiają podmiotowi wybór określonego zachowania. W zależności od dokonanego wyboru zachowania się podmiotu uprawnionego, drugi podmiot staje się

Stanowienie prawa – to działania podmiotów, którym przyznano kompetencje do wydawania nowych przepisów prawnych. Każda decyzja stanowienia prawa nabiera mocy na podstawie normy kompetencyjnej ustanawiającej warunki, których spełnienie powoduje, że dana decyzja staje się prawem obowiązującym. Warunki te można podzielić na: - formalne, czyli określające procedurę

Rodzaje norm prawnych – formą, jaką przybiera norma prawna jest przepis prawny. Relacja między normą prawną a przepisem prawnym jest taka, jak między treścią a formą. Porównując tekst przepisów prawnych z treścią norm, można stwierdzić, że norma może być zbudowana: w całości na podstawie jednego

Prawo precedensowe – czyli system tzw. common law, to prawo obowiązujące głównie w anglosaskich systemach prawnych, w których regułą jest działalność prawotwórcza sądów, uznawana, obok ustaw, za źródła obowiązującego prawa. Polega on na wywodzeniu norm prawnych, a także wydawaniu orzeczeń sądowych w oparciu o rozstrzygnięcia

Podmioty stosunku prawnego – są nimi osoby, które są lub mogą być uczestnikiem stosunku prawnego. Zgodnie z dwustronnym charakterem stosunku prawnego, podmioty muszą być co najmniej dwa. Ten, który jest zobowiązanym i ten, który jest uprawnionym. W krańcowym przypadku, podmiotem mogą być wszyscy ludzie, jak np.

Obowiązywanie prawa – obowiązek przestrzegania i stosowania przepisów prawa odnosi się wyłącznie do przepisów obowiązujących. Można wyróżnić trzy podstawowe koncepcje obowiązywania norm prawnych: - w sensie normatywnym, systemowym, formalnym; - w sensie faktycznym, behawioralnym; - w sensie aksjologicznym. W sensie normatywnym obowiązują te normy, które zostały prawidłowo ustanowione i

Dyrektywy wykładni prawa – to reguły, jakie należy brać pod uwagę dokonując interpretacji przepisów prawnych. Przede wszystkim należy brać pod uwagę cel regulacji prawnej, czyli tzw. ratio legis. Jeżeli w procesie wykładni uwzględnia się cele prawa, to posługując się celem normy, należy tak ustalić znaczenie

Back to top