Szukaj haseł:

Rynek mocy – to regulowany rynek handlu energią elektryczną, składania ofert sprzedaży i sprzedaży mocy energii elektrycznej, składania ofert kupna i zakupu energii elektrycznej. Regulacje dotyczące rynku mocy w Polsce zostały zawarte w Ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2018,

Operator systemu przesyłowego – to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń

Odbiorca wrażliwy – to określona w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.), osoba, która jest stroną umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, której

Dodatek energetyczny – to dodatek w formie zryczałtowanej, przysługujący odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Regulacje dotyczące dodatku energetycznego zostały zawarte w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.). Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano

Umowa sprzedaży energii elektrycznej – to umowa bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedażą tej energii przez podmiot zajmujący się  jej obrotem, przy czym sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i ładowania energią elektryczną w punktach ładowania. Warunki zawierania umów

Back to top