Szukaj haseł:

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków – to jedna z instytucji przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Stosują je instytucje obowiązane w sytuacji wystąpienia ryzyka przeprowadzenia transakcji lub/i wykorzystania do jej przeprowadzenia rachunku rozliczeniowego, który temu służy. Instytucji tej podlegają rachunki: a) płatnicze; b) bankowe oraz w

Środki bezpieczeństwa finansowego – to środki stosowane wobec swoich klientów przez instytucje obowiązane na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971). Instytucje obowiązane, a więc banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, firmy

Szczególne środki ograniczające dla przeciwdziałania terroryzmowi – to środki, jakie stosują instytucje obowiązane wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla

Ochrona i udostępnianie danych osobowych (w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – dane osobowe i ich udostępnianie podlega ochronie prawnej, jednak w przypadku działalności państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona ta obowiązuje znacznie słabiej. W zakresie ujawniania Generalnemu Inspektorowi

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – inaczej zwana krajową oceną ryzyka, to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia tych przestępstw, dokonywana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej we współpracy ze swoim organem doradczym i opiniodawczym – Komitetem Bezpieczeństwa Finansowego, a także we współpracy z jednostkami współpracującymi i instytucjami

Kontrola instytucji obowiązanych – to sprawowana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określona w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971) kontrola wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego – to organ doradczy i opiniodawczy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy, działający przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Regulacje dotyczące zadań i struktury organizacyjnej Komitetu zostały zawarte w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to jawny system teleinformatyczny zarządzany przez Ministra Finansów, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych. Został utworzony Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o

Back to top