Szukaj haseł:

Zezwolenie dewizowe – to odstąpienie od ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju, a także od obowiązków związanych z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, jak i obowiązków dokonywania przekazów pieniężnych za

Wolontariat – to wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

Rejestr działalności kantorowej – przedsiębiorca, który chce na terytorium Polski prowadzić działalność kantorową, musi w tym celu uzyskać wpis do prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, rejestru działalności kantorowej. Regulacje dotyczące rejestru zostały zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.

Prawo dewizowe – to gałąź prawa regulująca obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju, a także działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe

Organy informacji finansowej – to organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są nimi: minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ informacji finansowej, a także Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek

Działalność kantorowa – to działalność gospodarcza regulowana na terytorium Polski, czyli taka, której zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia na terytorium RP, w tym prawa i obowiązki podejmujących się jej przedsiębiorców, zostały określone w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz.

Back to top