Szukaj haseł:

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych – to sprawozdanie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje

Organizacja pożytku publicznego – to podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Podmiotami tymi mogą być organizacje pozarządowe oraz: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów

Inicjatywa lokalna – to uregulowana w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, ze zm.) forma współpracy jednostek samorządu  terytorialnego ze swoimi mieszkańcami, w celu wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz

Back to top