Szukaj haseł:

Zestawienie zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - to niezbędny, obok bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, element corocznych sprawozdań finansowych tych podmiotów. Obejmuje informacje o zmianach

Jednostki mikro – to podmioty, jakimi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.) są: 1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały

Jednostki małe - to podmioty, jakimi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.) są: 1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, inne osoby prawne, a także osoby

Back to top