Szukaj haseł:

Wygaśnięcie mandatu posła – to instytucja przewidziana w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, ze zm.) w następujących przypadkach: 1) śmierci posła; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału

Wygaśniecie mandatu senatora - to instytucja przewidziana w Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, ze zm.) w następujących przypadkach: 1) śmierci senatora; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału

Wybory Prezydenta RP – zasady tych wyborów określa Konstytucja RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483) oraz Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112, ze zm.). Wybory zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż

Wybory do Senatu RP – zgodnie z Konstytucją RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483), wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W ramach jednej kadencji Senatu może zostać wybranych 100 senatorów według zasady większości. Senat jest wybierany na czteroletnią

Ważność wyborów do Sejmu RP – stwierdzą ją Sąd Najwyższy, a zgodnie z art. 101 ust. 2 Konstytucji RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483), wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów. Zasady i tryb podważania ważności tych wyborów określa Ustawa

Kampania prezydencka - po zebraniu co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu i popierających kandydata na Prezydenta RP, pełnomocnik wyborczy zawiadamia o utworzeniu komitetu wyborczego Państwową Komisję Wyborczą. Z tą chwilą komitet wyborczy może rozpocząć oficjalnie kampanię prezydencką, czyli kampanię poparcia w

Back to top