Szukaj haseł:

Senat RP – izba wyższa polskiego parlamentu, będąca najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, którą sprawuje wspólnie z Sejmem. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Senatu RP są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483), Uchwała Senatu

Sejm RP – to izba niższa polskiego parlamentu, będąca najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, którą sprawuje wspólnie z Senatem. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Sejmu RP są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483), Uchwała

Prawo prasowe – to gałąź prawa kumulująca zbiór norm prawnych określających działalność prasy, a także reguły wykonywania i dopuszczalnego ograniczania działalności prasowej w Polsce. Najważniejszymi aktami prawnymi składającymi się na tę dziedzinę prawa są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.

Prawa i obowiązki dziennikarzy – ich katalog określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24, ze zm.). Zgodnie z tą ustawą, dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy

  Instytucje obowiązane – to podmioty zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971) do określonych tą ustawą działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są nimi: a) banki krajowe, oddziały banków

Back to top