Szukaj haseł:

Zatrudnienie skazanego – na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy. Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy

Zakład karny typu zamkniętego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), zakłady karne mogą być organizowane jako: 1) zakłady karne typu zamkniętego; 2) zakłady karne typu półotwartego; 3) zakłady karne typu otwartego. Cechami odróżniającymi

Zakład karny typu półotwartego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), zakłady karne mogą być organizowane jako: 1) zakłady karne typu zamkniętego; 2) zakłady karne typu półotwartego; 3) zakłady karne typu otwartego. Cechami odróżniającymi

Zakład karny typu otwartego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), zakłady karne mogą być organizowane jako: 1) zakłady karne typu zamkniętego; 2) zakłady karne typu półotwartego; 3) zakłady karne typu otwartego. Cechami odróżniającymi

Wykonywanie kary pozbawienia wolności - ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Reguły wykonywania kary pozbawienia wolności określa Ustawa z

Back to top