Szukaj haseł:

Wykonanie tymczasowego aresztowania – to instytucja Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), która służy realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szczególności zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego. Sposób wykonywania tymczasowego aresztowania

Uprawnienia tymczasowo aresztowanego - przyjmując tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego należy go bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz o konsekwencjach w zakresie doręczenia pism w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub nieprzebywania pod wskazanym przez siebie adresem i niepodania nowego

Podatek od spadków i darowizn – opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na jej terytorium, tytułem: 1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; 2) darowizny, polecenia darczyńcy; 3) zasiedzenia; 4) nieodpłatnego zniesienia

Back to top