Szukaj haseł:

Wykonanie przepadku - w celu wykonania orzeczonego przepadku lub nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, sąd bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji. Reguły i tryb wykonania przepadku określa Ustawa z dnia

Back to top