Szukaj haseł:

Abolicja podatkowa

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana ustawą abolicyjną (Dz.U. 2008 nr 143, poz. 894) ustanowiła tzw. abolicję podatkową. Stanowiła ona ukłon państwa w stronę obywateli, pozwalając im uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania przez poszczególne państwa odmiennych metod obliczania należnego podatku od dochodów zagranicznych, a dokładnie różnic wynikających ze stosowania metody proporcjonalnego odliczenia zamiast korzystniejszej dla podatnika metody wyłączenia z progresją. Ustawa dotyczyła dochodów z lat 2002-2007. Obecnie (od 1 stycznia 2008 r.) jej miejsce zajmuje ulga abolicyjna, której sposób wyliczenia został uregulowany w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018, poz. 1509).

Ulga abolicyjna, tak jak jej poprzedniczka ma na celu uniknięcie przez podatnika podwójnego opodatkowania dochodów pozyskanych za granicą. Wyróżnia się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, w zależności od kraju oraz tego, czy kraj, w którym doszło do pozyskania przychodów podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • wyłączenia z progresją – dochód pozyskany za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce, ma on jedynie znaczenie przy obliczaniu podatku od dochodu osiąganego na terytorium Polski. Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o PIT, osoby, które otrzymały wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodu, znajdujących się poza jej granicami, są zwolnione na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a należny podatek określa się następująco:
    • dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT) sumuje się z dochodami zwolnionymi od podatku dochodowego, od ich sumy oblicza się podatek zgodnie ze skalą podatkową zawartą w ustawie o PIT. Następnie ustala się stopę procentową w ten sposób, że otrzymaną wartość podatku dzieli się przez sumę dochodów, zarówno z Polski, jak i z innych państw, a ich iloraz dzieli się przez 100. Po czym stopę procentową stosuje się do dochodu uzyskanego na terytorium Polski. Podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku;
  • odliczenia proporcjonalnego – opodatkowaniu podlega cały dochód, osiągnięty w Polsce jak i za granicą, jednak istnieje możliwość odliczenia podatku, który został opłacony za granicą. Odliczenie stosuje się do wysokości limitu podatku osiągniętego poza granicami kraju. Obliczanie limitu przebiega następująco:
    • do dochodu uzyskanego za granicą dodaje się dochód uzyskany w Polsce. Od uzyskanej sumy wylicza się następnie podatek dochodowy zgodnie ze skalą podatkową. Wartość tego podatku mnoży się przez dochód uzyskany za granicą i iloczyn dzieli przez sumę dochodów.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top