Szukaj haseł:

Absolutorium w spółce

To zgodnie z wypracowaną w doktrynie prawa definicją, zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników działalności członków organów spółki, a więc: zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, jako zgodnej z przepisami oraz postanowieniami zawartymi w umowie spółki, jak i dobrymi obyczajami i interesami spółki oraz jej wspólników, w okresie poprzedniego roku obrotowego.

Nieudzielenie absolutorium członkowi organu spółki może skutkować m.in. odwołaniem go z funkcji, stąd absolutorium w spółce pełni rolę środka do sprawowania nadzoru na działalnością członków organów spółki, a więc i samych organów.

W Kodeksie spółek handlowych brak jest legalnej definicji absolutorium. Zgodnie jednak z art. 231 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych:

„Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków” (Dz.U. z 2019 r., poz. 505).

Uprawnienie jakie wynika z absolutorium nie może zostać wyłączone w umowie spółki, ani nie może dojść do zostać przesunięte do kompetencji innego organu spółki.

Absolutorium zostaje udzielone w formie uchwały podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki, które odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Podejmowane jest bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Głosowanie ma charakter tajny, a zgodnie z art. 244 KSH wspólnik, wobec którego ma zostać udzielone absolutorium, nie może brać udziału przy podejmowaniu uchwał o jego udzieleniu, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby. Oznacza to, że w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest jedynym wspólnikiem i jest jednocześnie członkiem zarządu, nie może podejmować uchwał o udzieleniu absolutorium.

Absolutorium jest udzielane wyznaczonym członkom danego organu spółki, czyli liczba uchwał udzielających absolutorium musi być adekwatna do liczby członków organu. Jednak dopuszczalne jest objęcie wszystkich jedną uchwałą, gdy wszyscy obecni na zgromadzeniu wspólnicy wyrażą na to zgodę. Uchwała musi zawierać imiona i nazwiska osób, którym udzielono absolutorium.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top