Szukaj haseł:

Administracja rządowa w województwie

Administracja rządowa w województwie

Administracja rządowa w województwie – należą do niej: wojewoda; organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży; organy niezespolonej administracji rządowej; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia; starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw; inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

Zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody, tryb jego powoływania i odwoływania, organizację rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej administracji rządowej określa Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2019 poz. 1464).

Wojewoda – powołuje go i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra ds. administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa. Jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, kieruje i koordynuje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego jej działania, ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Jest również organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, a także reprezentantem skarbu państwa.

Wojewódzka administracja zespolona – jej zwierzchnikiem jest wojewoda, kierując nią przy pomocy: służb, inspekcji i straży. Powołuje i odwołuje kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego. Dla usprawnienia ich działalności, wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących.

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:

1) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;

2) dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych;

3) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

4) dyrektorzy okręgowych urzędów miar;

5) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;

6) dyrektorzy urzędów morskich;

7) dyrektorzy urzędów statystycznych;

8) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;

9) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;

10) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;

11) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;

12) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top