Szukaj haseł:

Administracyjne kary pieniężne

 to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym, nakładane na osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przez organ administracji publicznej w drodze decyzji, z tytułu niedopełnienia przez te podmioty obowiązku albo naruszenia ciążącego na nich zakazu.

Jeśli przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, organ ma obowiązek zastosować przepisy tej nowej ustawy, chyba, że przepisy „starej” ustawy były względniejsze dla sprawcy naruszenia. Przy wymiarze kary pieniężnej wpływ na jej wysokość mają następujące przesłanki:

1) waga i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzeba ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu karanego oraz czas trwania tego naruszenia;

2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;

3) uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;

4) stopień przyczynienia się karanego do powstania naruszenia prawa;

5) podjęte przez karanego dobrowolne działania w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;

6) wysokość korzyści, którą karany osiągnął, lub straty, której uniknął;

7) w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste karanego.

Kary pieniężnej nie nakłada się, jeśli do naruszenia prawa doszło w wyniku działania siły wyższej, jak również poprzestaje się na pouczeniu, jeśli waga naruszenia jest znikoma lub za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna. Nie można jej również nałożyć, jeśli od dnia naruszenia prawa lub wystąpienia jego skutków upłynęło 5 lat. Pięcioletni okres obowiązuje również dla egzekucji nałożonej kary pieniężnej, i liczony jest od dnia, w którym powinna ona być wykonana.

Organ administracji publicznej może udzielić ukaranemu ulg w nałożonej karze pieniężnej, w postaci: odroczenia terminu jej wykonania lub rozłożenia jej na raty, jej umorzenia w całości lub części, lub umorzenia w całości lub części odsetek za zwłokę w jej uregulowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top