Szukaj haseł:

Adwokat

Adwokat to prawnik świadczący pomoc prawną w rozumieniu Ustawy Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, ze zm.). Prawnikiem jest osoba, która ukończyła prawo z tytułem magistra.  Aby zostać adwokatem, po ukończeniu studiów prawniczych należy ukończyć aplikację adwokacką, czyli odbyć praktykę adwokacką pod nadzorem patrona (który sam jest adwokatem) i zdać po jej zakończeniu egzamin.

Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy stanowią adwokaturę, która jest powołana do udzielania pomocy prawnej oraz ma współdziałać na rzecz ochrony praw oraz wolności obywatelskich. Ich praca polega na świadczeniu pomocy prawnej, która opiera się na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Adwokat wykonuje swój zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz w spółce (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).  Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa ślubowanie wobec dziekana. Należy do grupy zawodowej zaufania publicznego, której członków przy świadczeniu usług obowiązuje tajemnica zawodowa. Chroni nią wszystko, o czym dowiedział się udzielając pomocy prawnej. Tajemnica zawodowa nie może być ograniczona w czasie. Adwokatowi przysługuje immunitet, z którego korzysta w związku i w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. W czasie wykonywania czynności adwokat korzysta z wolności słowa i pisma w granicach ustawy o adwokaturze i innych przepisów prawa, nadużycie tej wolności w postaci zniewagi (art. 216 k.k.) oraz zniesławienia (art. 212 k.k) wobec strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, odpowiada tylko w drodze dyscyplinarnej.  Art. 212 oraz 216 ścigane są z oskarżenia publicznego oraz prywatnego.

Adwokaci należą do Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA), która jest organem samorządu zawodowego adwokatów, wykonujących zawód zaufania publicznego. NRA jest chroniony art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.  NRA ma za zadanie reprezentację adwokatury, nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich, nadzór nad kształceniem aplikantów oraz ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich i współpracy z adwokaturą zagraniczną.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top