Szukaj haseł:

Agent celny

to podmiot profesjonalnie trudniący się reprezentacją innych podmiotów przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie realizacji ciążących na tych podmiotach obowiązków celnych i podatkowych związanych z transgranicznym obrotem towarów. Agent celny, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, czy też działalności przedsiębiorstwa agencji celnej, w której jest zatrudniony, zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do pośredniczenia przy realizacji ww. obowiązków spoczywających na dokonujących eksportu i/lub importu towarów przed organami celnymi i podatkowymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 Nr 68 poz. 622, ze zm.), agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych (art. 79). Agentem celnym może zostać osoba, która:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych,

– ma kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, czyli posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego,

– nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.Urz. UE L 302, 19/10/1992), każdy ma prawo do działania przez przedstawiciela reprezentującego go przed organami celnymi, celem dokonania wszelkich czynności i formalności przewidzianych w przepisach prawa celnego. Przedstawicielstwo to może być:

– bezpośrednie – wówczas agent celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby,

– pośrednie – wówczas agent celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

Państwom członkowskim Unii Europejskiej przysługuje prawo zastrzeżenia dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego. Listę dopuszczonych do prowadzenia działalności agentów celnych w Polsce prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top