Szukaj haseł:

Amnestia

Od greckiego słowa zapomnienie, to akt łaski będący właśnie wyrazem zapomnienia win, a dokładnie popełnionych czynów zabronionych, przejawiający się częściowym lub całkowitym umorzeniem kary za określony rodzaj przestępstw lub wykroczeń, orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu. Obejmuje więc w praktyce dany krąg przestępców, którym jedną ustawą, łagodzi się lub całkowicie daruje orzeczoną karę.

Ogłoszenie amnestii następuje w drodze ustawy, zawierającej listę przestępstw nią objętych. Ustawę uchwala parlament i musi zostać opatrzona podpisem Prezydenta RP. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Sejm nie jest w stanie zebrać się na obrady w czasie stanu wojennego, wtedy Prezydent posiada kompetencje do wydania rozporządzenia z mocą ustawy na wniosek Rady Ministrów. Rozporządzenia wydawane w ten sposób podlegają zatwierdzeniu, zgodnie z art. 234 Konstytucji RP, na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Akt amnestyjny ma charakter generalny, oznacza to, że jest skierowany do konkretnej grupy osób, których kryteria rozpoznania są w nim oznaczone, w odróżnieniu od ułaskawienia, który stanowi indywidualnie zaadresowany, do konkretnej osoby akt łaski. Kryteria skazanych, których obejmie amnestia mogą przybrać różną postać. Zwykle są ujęte od strony pozytywnej, oznacza to, że wskazują typy przestępstw, rodzajów lub wysokości orzeczonych kar, a więc amnestią zostają objęci skazani, których osądzono za dany typ przestępstwa, albo otrzymali karę określonej wysokości lub rodzaju. Kryteria negatywne, w przypadku ich spełnienia, wyłączają daną grupa osób z kręgu podmiotów objętych amnestią. Dotyczy to np. przypadków recydywy (osoba, która była skazana za czyn zabroniony, ponownie dopuściła się przestępstwa).

Amnestia w sposób bezpośredni oddziałuje na strefę praw i wolności człowieka, które są chronione przez Konstytucję RP. Amnestia w znaczeniu historycznym przejawiała się podczas uroczystości państwowych, przełomowych wydarzeń w kraju, czy też miała znaczenie polityczne, jak uwolnienie więźniów politycznych. Obecnie wykorzystywana jest jako środek regulacji zapełnienia aresztów śledczych i zakładów karnych.

Ostatnia amnestia na terenie Polski miała miejsce 7 grudnia 1989 r., i skutkowała złagodzeniem kary dożywotniego pozbawienia wolności na karę 25 lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top