Szukaj haseł:

Amortyzacja

To zużycie fizyczne (przez eksploatację) i ekonomiczne (przez postęp techniczny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość wyrażona jest w pieniądzu, a należących w całości lub w ramach współwłasności do podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie. Amortyzacji podlegają również ww. środki, jeśli znajdują się w posiadaniu podatnika z tytułu umowy leasingu finansowego.

Amortyzacja to koszt, który sam w sobie nie jest wydatkiem pieniężnym, jedynie kosztem, który obejmuje systematyczne i planowane rozłożenie wartości początkowej amortyzowanego środka trwałego. To ponoszenie nakładów, które są niezbędne do wytworzenia towarów i usług.

Amortyzację można przeprowadzić dwoma metodami: liniową i degresywną. Pierwsza z nich polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych w takiej samej, równej wysokości przez cały okres amortyzacji. Amortyzacja degresywna – uwzględnia przydatność ekonomiczną środka trwałego, która maleje wraz z czasem jego używania, przez co odpisy amortyzacyjne są wyższe na początku, a maleją wraz z czasem eksploatacji środka. Pozwala to na szybsze zakwalifikowanie w koszty większej części początkowej danego środka trwałego.

Inne rodzaje amortyzacji:

  • amortyzacja naturalna – polega na tym, że środek trwały jest zużywany jednakowo na każdą jednostkę pracy, oznacza to, że kwota amortyzacji jest zależna od ilości wykonywanej pracy w danym czasie;
  • amortyzacja progresywna – polega na tym, że kwota amortyzacji powiększa się wraz z upływem okresu  eksploatacji;
  • amortyzacja marży przychodów – wyraża się w tym, że w poszczególnych okresach, wartość środka trwałego jest zależna do osiąganej marży przychodów netto;
  • amortyzacja szacunkowa – jest to oszacowanie bieżącej wartości środka trwałego, poprzez porównanie wartości z początku okresu eksploatacji, co pozwala na ustalenie kwoty amortyzacji przypadająca na dany okres;
  • amortyzacja grupowa – zbiorcza amortyzacja środków trwałych, które są do siebie podobne pod względem przeznaczenia.

Amortyzacja środka trwałego czy wartości niematerialnych i prawnych może się rozpocząć najwcześniej z chwilą przyjęcia tych środków lub wartości do używania lub z miesiącem następnym po miesiącu, w którym zostały wprowadzone do ewidencji. Kończy, z chwilą zrównania wartości dokonanych odpisów z wartością początkową lub w chwili sprzedaży środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, lub stwierdzenia jego niedoboru. Odpis amortyzacyjny, który jest elementem kosztu uzyskanego przychodu, oddziaływane na wysokość wyniku finansowego, zmniejszając dochód podlegający opodatkowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top