Szukaj haseł:

Antydumping

Dokonywana przez przedsiębiorstwo sprzedaż dóbr za granicę po cenach niższych niż ceny oferowane na rynku krajowym, a nawet po cenach niższych niż koszty ich wyprodukowania, określa się mianem dumpingu. Stanowi on niepożądane zjawisko gospodarcze, będące przejawem praktyk nieuczciwej konkurencji, którego definicję odnaleźć można w art. 15 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako “sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców” (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, ze zm.).

Dlatego też działania zwalczające to zjawisko noszą miano antydumpingu. Przykładem takich działań są te, podejmowane przez Unię Europejską dla ochrony rynku wspólnotowego, czego wyrazem jest przede wszystkim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/825 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 07.06.2018 r., sygn. L143/1).

Formy antydumpingu:

  • nakładanie ceł antydumpingowych – czyli opłat o charakterze wyrównawczym, na produkty, których ceny są zaniżone nieadekwatnie do ich wartości. Komisja Europejska (KE) zaczyna postępowanie antydumpingowe na podstawie pisemnej skargi podmiotu, który reprezentuje interes Unii Europejskiej. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia, że towary są importowane po cenach dumpingowych, UE nakłada na importera cło antydumpingowe o charakterze tymczasowym, zwykle na okres 6-9 miesięcy. Jeżeli ta praktyka okaże się niewystarczająca, wówczas cło antydumpingowe może zostać nałożone na okres 5 lat, z późniejszą możliwością przedłużenia lub nałożenia kolejnego cła wyrównawczego.
  • zastosowanie zobowiązania cenowego – Komisja Europejska prowadzi postępowanie, które ma na celu wykazanie zjawiska dumpingu, a co jest z tym powiązane, szkody na rynku właściwym Unii Europejskiej. Producent stosujący praktykę dumpingową może uzgodnić z Komisją Europejską zobowiązanie do podwyższenia poziomu cen eksportowanego towaru.

W Polsce, zgodnie z ustawą  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, ze zm.), dumping jest czynem zabronionym. Art. 18 ustawy wskazuje, jakie żądania może przedstawić przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony:

  1. zaniechania działań niedozwolonych (dumpingu);
  2. usunięcie skutków działań niedozwolonych;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawa wyrządzonej szkody;
  5. wydanie przez producenta stosującego dumping bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
  6. zasądzenie odpowiedniej kwoty na cel społeczny, który jest powiązany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top